Ordinujeme:

 

       

       7:00 - 8:15 odbery/vyšetrenie - len na pozvanie

 

      Poradne, prevencie a návštevy len po dohode

       na pozvanie!

 

         Pondelok: 11:30 - 15:00

        Utorok:     11:00 - 16:30

        Streda:     11:00 - 14:30

        Štvrtok:    12:00 - 13:00

        Piatok:      11:30 - 12:30

 

Dôležité upozornenie

V dňoch od 18. 10. - 20. 10 .2021 pre práceneschopnosť zastupuje MUDr. M. Ďurmanová na Malokarpatskom námestí č. 2 vo svojich ordinačných hodinách.

V týchto dňoch budú v ambulancii prítomné zdravotné sestričky v čase od 7:30 do 11:30, budú poskytovať rady a vybavovať administratívne úkony, V prípade otázok prosím najprv kontaktovať našu ambulanciu, sestričky poskytnú usmernenie o ďalšom postupe. V prípade akútneho zhoršenia zdravotného stavu prosím kontaktovať ambulanciu pani doktorky Ďurmanovej najprv telefonicky.

Plánované vyšetrenia - poradne a preventívne prehliadky sú v týchto dňoch zrušené.

21.a 22.10. 2021 bude ordinovať pani doktorka Erika Goldschmidtová, ktorá u nás už niekoľko mesiacov pracuje. Všetkých pozvaných na preventívne vyšetrenia budú sestričky kontaktovať v prípade, že to bude organizácia práce vyžadovať, väčšina však zostane v pôvodnom čase.

s pozdravom
Beata Kartousová

Režimové opatrenia chodu Detskej ambulancie Motýlik:

aktuálne ku dňu 15. 9. 2021.

Prosím pozorne prečítajte tieto informácie. Dôsledné dodržiavanie nastavených pravidiel môže nám všetkým pomôcť zvládnuť závažné výzvy, ktoré nás čakajú.

 1. pandémia
 2. neustále ubúdajúci počet primárnych pediatrov a s tým spojené navyšovanie počtu pacientov v ambulanciách.

V súčasnosti je v Bratislave opäť závažná epidemiologická situácia. Možno povedať, že pre deti, ich rodičov a pediatrov vážnejšia ako v predchádzajúcich vlnách.

Chod ambulancie je upravený v súlade s Usmernením MZ SR k testovaniu pacientov v ambulanciách a s Usmernením hlavného odborníka MZ SR pre VLDD.

Zdravotná starostlivosť je poskytovaná v plnom rozsahu.

Čas prevádzky ambulancie zostal rovnaký, ale zmenilo sa pôvodné rozdelenie ordinačných hodín na čas pre chorých a prevencie.

Pracujeme tak už 1,5 roka. Zmena režimu bola nevyhnutná s príchodom pandémie, a zostane tak minimálne do jej skončenia. Snažíme sa tak minimalizovať možnosť šírenia infekcie a tým ohrozenie pacientov a ich zákonných zástupcov, ako aj zdravotníckeho personálu.

Ordinačné hodiny sú flexibilne rozdelené na čas pre zdravé deti a pre konzultácie a vyšetrenia detí so zdravotným problémom. Vzhľadom na nutnosť dodržiavať proti-epidemické opatrenia sú preventívne prehliadky vykonávané na začiatku ordinačných hodín, následne je priestor pre vyšetrenia chorých detí. Po dôkladnej dezinfekcii počas prestávky sú deti pozývané na plánované vyšetrenia a preventívne prehliadky aj v poslednej časti ordinačných hodín.

Pacienti alebo ich zákonní zástupcovia pri zdravotnom probléme alebo potrebe inej konzultácie najskôr telefonujú na tel. číslo 0918 957 636 alebo pošlú krátku správu na mailovú adresu sestricka.motylik@gmail.com. SMS správy neposielajte. Čas na telefonické kontaktovanie personálu je približne od 7:30 do 11:00 v pondelok, v utorok, v stredu a v piatok, vo štvrtok je to od 13:00 do 16:00. Ak je potrebná komunikácia s lekárom, sestričky zapíšu požiadavku a lekár kontaktuje podľa závažnosti a poradia zákonných zástupcov alebo pacienta.

Počas celej pandémie sme používali dva telefóny s dvoma číslami a ešte tretí telefón, z ktorého lekár robil vyžiadané konzultácie. Počas celých ordinačných hodín sa venujeme našim pacientom, vzhľadom na charakter práce nie je často možné ihneď zdvihnúť telefón, často však telefonujeme nepretržite. Nedá sa však tak pracovať. Nemôžeme naraz telefonovať na dvoch telefónoch, riešiť maily, a robiť to hlavné – vyšetrovať a venovať sa pacientovi pred sebou. V tejto súvislosti chceme upozorniť, že nevypíname telefón a odpovedáme na všetky zvonenia, keď práve neočkujeme alebo nie sme všetci inak zamestnaní prácou pre pacienta. Ak sa nedovoláte, tak je to preto, že voláme s niekým iným. Aby sa nestalo, že sa s naliehavým problémom nebudete vedieť dopracovať ku konzultácii, prosím, starostlivo zvážte potrebu komunikácie s nami. To isté platí o mailovej komunikácii: bola otvorená pre prípad, že nemáte šťastie a nie ste medzi tou stovkou ľudí, čo sa denne dovolá do našej ambulancie a potrebujete s nami zdieľať dôležitú (nie urgentnú!) informáciu. Dôrazne upozorňujeme, že odpovede sa môžete dočkať s oneskorením – pri neutíchajúcom prúde mailových správ 24/7 je nereálne triážovať dôležité správy od nedôležitých.

Mailové informácie sa snažíme poskytnúť do 24-48 hodín. Pri vážnom stave dieťaťa je mailová komunikácia nevhodná - je nevyhnutné kontaktovať lekára telefonicky alebo vyhľadať lekársku pomoc neodkladne! Nezodpovedáme za prípadné oneskorenie poskytnutia zdravotnej starostlivosti vzhľadom na veľké množstvo mailov, kedy sa k Vašej správe môžeme dostať neskôr ako je potrebné. Kedy je Vaše dieťa naozaj vážne choré, Vám pomôže určiť aj Manuál závažnosti zdravotného stavu pre rodičov a opatrovníkov detí, ktorý bude čoskoro k dispozícii na stiahnutie na našej stránke.

 1. Potvrdenia o chorobe, OČR, doklade o celodennej starostlivosti (priepustky), potvrdenia o spôsobilosti pre škôlky a zotavovacie pobyty pre deti:

Vydávame počas ordinačných hodín. Nie je potrebný predchádzajúci dohovor s pracovníkom ambulancie.

Vstup je umožnený len jednej osobe bez epidemiologického rizika (t.j. bez úzkeho kontaktu s pozitívnou osobou alebo bez pobytu v rizikovej krajine). Osoby musia mať po celý čas prekryté horné dýchacie cesty v súlade s Vyhláškou UVZ. V priestoroch ambulancie sa zdržujú len nevyhnutný čas, riadia sa pokynmi personálu ambulancie.

 1.  Vyšetrenia pre účely vystavenia potvrdenia o spôsobilosti (zdravotný preukaz, vodičský preukaz, športové prehliadky, prehliadky pred liečením):

K vystaveniu týchto potvrdení je nevyhnutné vyšetrenie dieťaťa. Vyšetrenie sa vykonáva len po predchádzajúcom dohovore (telefonicky alebo mailom) s personálom ambulancie v dohodnutom čase.

Žiaducim je vstup len vyšetrovanej osoby: kompletne zaočkovanej alebo s negatívnym PCR alebo Ag testom, a zároveň bez príznakov ochorenia Covid-19 a bez epidemiologického rizika (t.j. bez úzkeho kontaktu s pozitívnou osobou alebo bez pobytu v rizikovej krajine). V takomto prípade môže rodič čakať napríklad v čakárni – ale nesmie mať príznaky ochorenia COVID-19 a musí byť bez epidemiologického rizika. V prípade, že ide o maloleté dieťa a rodič žiada prítomnosť pri vyšetrení, vstup je umožnený len kompletne zaočkovanej osobe alebo osobe s negatívnym PCR alebo Ag testom, a zároveň nesmie mať príznaky ochorenia Covid-19 a nesmie byť v  epidemiologickom riziku (t.j. bez úzkeho kontaktu s pozitívnou osobou alebo bez pobytu v rizikovej krajine).

Osoby musia mať po celý čas prekryté horné dýchacie cesty v súlade s Vyhláškou UVZ. V priestoroch ambulancie sa zdržujú len nevyhnutný čas, riadia sa pokynmi personálu ambulancie.

 1.  Preventívne prehliadky, poradne a očkovania:

Vykonávame len po predchádzajúcom dohovore s personálom ambulancie, v presne určenom čase.

Vstup je umožnený len jednej sprevádzajúcej osobe, zákonnému zástupcovi dieťaťa. Zákonný zástupca musí byť alebo kompletne zaočkovaný, alebo sa preukáže negatívnym PCR nie starším ako 72 hodín alebo Ag testom nie starším ako 48 hodín a zároveň musí byť bez príznakov ochorenia Covid-19 a bez epidemiologického rizika (t.j. bez úzkeho kontaktu s pozitívnou osobou alebo bez pobytu v rizikovej krajine). Dieťa staršie ako 12 rokov sa riadi pravidlami ako sprevádzajúci rodič alebo opatrovník. Dieťa mladšie ako 12 rokov nesmie mať príznaky ochorenia COVID-19 a nesmie byť v epidemiologickom riziku (úzky kontakt s pozitívnou osobou alebo návrat z rizikovej krajiny).

Sprevádzajúci rodič, ktorý nie je zaočkovaný a nemá negatívny PCR alebo Ag test podľa hore uvedených podmienok, nemá príznaky ochorenia COVID-19 a je bez epidemiologického rizika, môže počkať v čakárni vo vzdialenosti minimálne 2 metre od ostatných osôb alebo mimo priestorov ambulancie. Po vykonaní preventívnej prehliadky bude rodič kompletne informovaný o priebehu a výsledkoch preventívnej prehliadky lekárom za dodržania protiepidemiologických opatrení. V prípade, že rodič nebude súhlasiť s takýmto postupom, bude dohodnutý iný termín tejto odkladnej zdravotnej starostlivosti, v ktorom budú môcť byť splnené podmienky v súlade s usmerneniami.

Prednostne vykonávame preventívne prehliadky u detí do 18 mesiacov a preventívne prehliadky spojené s povinným očkovaním.

 1. Vystavovanie receptov

Požiadavku na  opakovane predpisovaný liek alebo predpis na vakcínu na nepovinné očkovanie je nutné zasielať výlučne cez e-časenku. E-časenka je t.č. funkčná len pre objednávanie receptov. https://www.ecasenka.sk/ambulancie/detail/detskaambulanciamotyliksro-mudrbeatakartousova-lekar

 1. Vyšetrenie v prípade ochorenia:

Vyšetrenia sa vykonávajú len po predchádzajúcom telefonickom dohovore s personálom ambulancie v presne určenom dohodnutom čase.

V prípade, že ste prišli na vyšetrenie bez predchádzajúcej konzultácie, na základe dohovoru s Vami navrhneme ďalší postup, aby nebol ohrozený zdravotný stav Vášho dieťaťa ani detí, ktoré sú v tom čase v našej ambulancii. Závažnosť stavu a čas vyšetrenia vyhodnotí a určí lekár.

Pacient s príznakmi ochorenia COVID-19 (napríklad akékoľvek príznaky ochorenia dýchacích ciest, hnačka, horúčka), sa preukazujú pred vyšetrením negatívnym PCR testom alebo Ag testom, vykonanými v čase po nástupe príznakov. Pacient má prekryté horné cesty dýchacie, u starších detí preferovane respirátorom. Výnimkou z povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest sú len deti do 3 rokov. Uvedené platí aj pre príznakových pacientov plne zaočkovaných.

Vstup je povolený len jednému sprievodcovi. Sprevádzajúca osoba musí byť alebo plne zaočkovaná alebo musí mať negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín alebo Ag test nie starší ako 48 hodín. Počas celého vyšetrenia musí mať prekryté horné dýchacie cesty preferovane respirátorom správne nasadeným, nesmie mať príznaky ochorenia COVID-19 ani rizikovú epidemiologickú anamnézu.

 • Ak nemáte podozreniena infekciu novým koronavírusom, a dieťa vykazuje mierne príznaky ako je nádcha, vlhký kašeľ, mierna teplota pod 38 stupňov, hnačka – dieťa doma liečte, a volajte len pri zhoršení.
 • Ak máte dlhotrvajúci problém, ako pobolievanie brucha, kožné problémy  alebo problémy napríklad so stolicou bez akútneho zhoršenia, telefonickydohodneme ďalší postup vrátane vyšetrenia, ak bude potrebné.

 1. Vyšetrenie v prípade ochorenia COVID-19:

Vyšetrenie dieťaťa s pravdepodobným alebo potvrdeným ochorením COVID-19 je vždy len po predchádzajúcom dohovore po indikácii lekárom. Takéto deti vyšetrujeme po skončení vyšetrení ostatných detí. Dieťa i sprevádzajúca osoba musia mať dôsledne prekryté dýchacie cesty respirátorom, výnimkou môžu byť deti do 3 rokov, ale prosíme o ohľaduplnosť. Vstup do priestorov ambulancie je možný až po pokyne personálu, z dôvodu nevyhnutnosti nasadenia osobných ochranných pracovných prostriedkov.

Väčšina detí má nezávažný priebeh ochorenia, lekár monitoruje stav dieťaťa na základe pravidelných dištančných konzultácií alebo správ od rodičov.

Výnimky z pravidiel môže udeliť lekár po zvážení všetkých okolností.

 1. Potvrdenie o chorobe

Školy dostali presné inštrukcie z Ministerstva školstva, aké potvrdenia vyžadovať pri nástupe do školy po chorobe. Napriek tomu niektoré posielajú rodičov k pediatrovi pre vyhlásenia alebo potvrdenia, ktoré nevydávame. Pri chorobe dieťaťa, ak jeho stav vie rodič zvládnuť sám domácou liečbou, stará sa o svoje dieťa doma. Pri neprítomnosti 5 po sebe idúcich pracovných (vyučovacích) dní a kratšej podpisuje rodič pri návrate do školy Vyhlásenie o bezinfekčnosti.Pediater nevydáva v tomto prípade Potvrdenie o chorobe ani o zdraví ani o neprítomnosti choroby alebo infekcie. Ak má dieťa príznaky viac ako 5 pracovných dní, alebo vyžaduje dlhšie doliečenie, alebo ak majú rodičia pochybnosti alebo má dieťa závažnejšie príznaky (aj skôr ako po 5 dňoch) – rodičia nás telefonicky kontaktujú a ďalej manažujeme stav podľa zdravotného stavu.

Ak je dieťa v domácom ošetrení viac ako 5 po sebe idúcich pracovných dní, lekár vydáva Potvrdenie o chorobe.V prípade, že je ochorenie manažované dištančne formou telemedicíny, Potvrdenie o chorobe vydáme aj na základe takýchto konzultácií, ale musia byť zaznačené do zdravotnej dokumentácie. Nemožno prísť po 2 týždňoch, že dieťa ste nechali doma a chcete Potvrdenie o chorobe, pritom ste po 5 dňoch nekontaktovali našu ambulanciu.

Nevydávame žiadne Potvrdenia o oslobodení od povinnej školskej dochádzky pre strach z pandémie, zo zdravotných dôvodov ako je oslabená imunita, chronické ochorenie, alebo rizikové faktory u členov spoločnej domácnosti.  Dieťa zostáva v domácom ošetrení pri akútnom ochorení alebo pri zhoršení chronického ochorenia ako v časoch pred pandémiou.

Nevydávame potvrdenia o výnimke pre nosenie rúšok: podľa aktuálneho usmernenia hlavného hygienika sú definované len 3 prípady, kedy nemusí dieťa nosiť rúško zo zdravotných dôvodov. Sú to osoby so závažnými poruchami autistického spektra, žiaci so stredne ťažkým a ťažkým mentálnym postihnutím a žiaci so sluchovým postihnutím. Ak dieťa spĺňa výnimky z nosenia rúšok, pri nástupe do školy podpíše zákonný zástupca čestné prehlásenie o dôvode, prečo dieťa nemôže nosiť v škole rúško, zodpovednosť za pravdivosť údajov nesie zákonný zástupca. 

Školy majú presné pravidlá, ako postupovať v meniacej sa epidemiologickej situácii pri výskyte príznakov u detí. V žiadnom prípade nemajú posielať rodičov s dieťaťom k lekárovi pri prvom výskyte príznakov z dýchacích ciest alebo iných príznakov – lekára máte kontaktovať v prípade, keď potrebujete konzultáciu – závisí to len od zdravotného stavu dieťaťa.

OČR vystavujeme v prípade, že je dieťa choré (akútne ochorenie alebo akútne zhoršenie chronického ochorenia) štandardným spôsobom. Ak použijeme telemedicínu, vystavíme ošetrovné aj bez osobnej návštevy ambulancie.

V prípade uzatvorenia školy/triedy z rozhodnutia príslušného orgánu resp. riaditeľa školy, majú nárok na pandemickú OČR rodičia detí do veku 10 rokov a 364 dní (a detí do 18 rokov s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom napr. detská obrna, ťažké psychiatrické diagnózy a pod.). Nárok majú aj zákonní zástupcovia, ktorí osobne a celodenne ošetrujú dieťa do dovŕšeného 16. roku veku, ktorého zdravotný stav podľa príslušného primárneho pediatra nevyhnutne vyžaduje celodenné ošetrovanie inou osobou (v rovnakých indikáciách, ako to bolo v prvej vlne pandémie).  Vo všetkých prípadov prerušenia školskej dochádzky nariadením riaditeľa školy, rodič žiada o OČR priamo príslušnú pobočku Sociálnej poisťovnenevystavuje ju pediater. Pre deti v predškolskom veku – posledný rok pred nástupom do prvého ročníka základnej školy – platia tie isté podmienky vzhľadom na povinnú predškolskú dochádzku.

Ak bola dieťaťu bez príznakov nariadená karanténa pre podozrenie na infekciu koronavírusom, OČR vystavujeme my – deťom do 10 rokov a 364 dní automaticky (o deťoch do 18 rokov platí uvedené vyššie). U bezpríznakových detí nad 11 rokov musí byť prítomná základná diagnóza, ktorá zakladá potrebu celodennej starostlivosti inou osobou. Prosím kontaktujte nás telefonicky.

Ak máte podozrenie, že Vaše dieťa by mohlo byť infikované a má príznaky ochorenia COVID-19, nikdy ho neprivádzajte do ambulancie primárneho pediatra bez dohovoru. Telefonicky lekára kontaktujte, prípadne kontaktujte nepretržitú linku Úradu verejného zdravotníctva alebo regionálnych úradov verejného zdravotníctva, pri zlom stave linku  rýchlej záchrannej pomoci 155.

Ak máte podozrenie, že Vaše dieťa mohlo byť infikované, zabráňte kontaktu Vášho dieťaťa s inými osobami, nechoďte von a necestujte. Oddeľte svoje dieťa od ostatných členov rodiny, do samostatnej izby, ak je to možné, vyčleňte samostatnú kúpeľňu. Obmedzte tiež kontakt dieťaťa s domácimi zvieratami, pretože nie sú spoľahlivé dáta o prenose vírusu na zvieratá. Podľa možností dbajte, aby dieťa s možnou infekciou nosilo rúško, ak to nie je možné, chráňte pri nevyhnutnom kontakte ostatných členov rodiny rúškom.

Opakovane doma čistite povrchy predmetov alkoholovými roztokmi s obsahom alkoholu najmenej 60% alebo čistiacimi prostriedkami na báze chlóru, tiež hračky a iné predmety, ktoré prichádzajú do styku s deťmi.

Ak má Vaše dieťa príznaky choroby – má teplotu, kašeľ, nádchu, bolesti hrdla, hlavy, nechajte ho v domácom ošetrení po úplné vyzdravenie. Nepoužívajte lieky – hlavne antibiotiká – bez odporúčania pediatra. Ak Vaše dieťa kašle alebo kýcha, naučte ho zakrývať si ústa papierovou vreckovkou alebo schovať si nos a ústa do ramena alebo lakťovej jamky (nezakrývať si ruky a nos dlaňou).

Ak ste Vy, rodičia, chorí s príznakmi chrípke-podobnej infekcie, noste doma rúško na tvár. Po použití opatrne zahoďte rúško do uzatvorenej smetnej nádoby.

Umývajte sebe i dieťaťu často ruky mydlom a teplou vodou po dobu najmenej 20 sekúnd, prípadne používajte dezinfekčný gél s minimálnym obsahom 60% alkoholu. Nechytajte si neumytými rukami svoj nos, ústa a oči, a podobne učte svoje deti. Vyhýbajte sa zdieľaniu riadu, pohárov, šálok, príboru, uterákov a posteľnej bielizne s ostatnými členmi domácnosti a so zvieratami.

Ďakujeme za Vašu spoluprácu od začiatku tohto ťažkého obdobia!

 

2% z daní

Vážení rodičia,aj tento rok majú ambulancie Všeobecných lekárov pre deti a dorast možnosť využiť 2% z Vašich daní cez Sanus, nadáciu preventívnej medicíny.

Získané prostriedky pre jednotlivé ambulancie sú priamo využívané v konkrétnych ambulanciách, pre ktoré sú určené, na presne definované účely: zlepšenie materiálno-technického vybavenia ambulancie pre zdravotnú činnosť. V dnešných ťažkých časoch je každá pomoc pri zabezpečení všetkých potrebných protiepidemických opatrení vítaná. 

Všetkým rodičom, ktorí nám časťou svojich daní v minulosti pomohli a možno v budúcnosti pomôžu zlepšiť vybavenie našej ambulancie úprimne ďakujeme.

 

Ak máte možnosť podporiť nás, identifikačné údaje sú nasledovné:

Obchodné meno: Sanus, nadácia preventívnej medicíny

Právna forma:      nadácia

IČO:                     31818587

Adresa:                Závadská 20, 831 06 Bratislava

 

Informácie o ďalšom postupe sú k dispozícii v ambulancii.

S vďakou,

Beata Kartousová 

 

 

 

Oznam o predpisovaní liekov!!!! 

Upozorňujeme opakovane všetkých pacientov, že žiadosti o recepty (opakovane predpisované liečivá alebo vakcíny) je nevyhnutné zadávať výlučne cez e-časenku!! V tomto čase, keď je veľmi zložitá situácia a veľa zdravotných problémov, je neúnosnou záťažou vybavovať neustále telefonáty - prosím šetrite priestor pre rodičov detí, ktoré majú zdravotný problém alebo závažné otázky. 

Takisto žíadame, aby mailová komunikácia prebiehala počas ordinačných hodín, a bola limitovaná na krátku správu - dostávame ich desiatky denne, nemožno čítať dlhé správy, podrobne popisujúce nezávažné príznaky.

Veľmi budeme vďační, ak budete rešpektovať tieto pravidlá, ako aj pravidlá uvedené nižšie.

Len efektívnou a organizovanou komunikáciou zvládneme túto ťažkú situáciu.

 

 

 

Informácia pre rodičov v súvislosti s pandémiou

koronavírusu, spôsobujúceho ochorenie COVID-19

8.9.2020

 

V súčasnosti je v Bratislave závažná epidemiologická situácia. Je nevyhnutné dodržiavať všetky opatrenia vrátane režimových zmien v poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktoré sa osvedčili v prvej vlne pandémie.

 

Od začiatku septembra platia niektoré nové dôležité opatrenia.

Základné pravidlá poskytovania zdravotnej starostlivosti naďalej platia ako tu boli uvedené v predchádzajúcich týždňoch, zapracované sú zmeny, ktoré si vyžiadal začiatok školského roka a zmena epidemiologickej situácie. Pre ľahšiu orientáciu ich označujeme značkou §.

Zdravotná starostlivosť je poskytovaná v plnom rozsahu.

Je však nevyhnutné pracovať v režime, ktorým je minimalizovaná možnosť šírenia infekcie a tým ohrozenie pacientov a ich zákonných zástupcov, ako aj zdravotníckeho personálu.

 

Ordinačné hodiny sú rozdelené na čas pre zdravé deti a pre konzultácie a vyšetrenia detí so zdravotným problémom. Vzhľadom na nutnosť dodržiavať proti-epidemické opatrenia sú preventívne prehliadky vykonávané na začiatku ordinačných hodín, následne je priestor pre vyšetrenia chorých detí. Po dôkladnej dezinfekcii počas prestávky sú deti pozývané na plánované vyšetrenia a preventívne prehliadky aj v poslednej časti ordinačných hodín. Táto organizácia poskytuje dostatok času v ranných hodinách pre telefonické alebo mailové konzultácie pre deti so zdravotným problémom a prípadne objednanie na presný čas v ten istý deň alebo nasledujúce dni podľa závažnosti stavu a predpokladaného prínosu vyšetrenia.

 

Pacienti alebo ich zákonní zástupcovia pri zdravotnom probléme alebo potrebe inej konzultácie najskôr telefonujú na tel. číslo

0918 957 636 alebo 0940 226 737 alebo pošlú krátku správu na mailovú adresu [email protected].

 

Počas celých ordinačných hodín sa venujeme našim pacientom, vzhľadom na charakter práce nie je často možné ihneď zdvihnúť telefón, často však telefonujeme nepretržite. Mailové informácie sa snažíme poskytnúť do 24-48 hodín. Pri vážnom stave dieťaťa je mailová komunikácia nevhodná - je nevyhnutné kontaktovať lekára telefonicky! Nezodpovedáme za prípadné oneskorenie poskytnutia zdravotnej starostlivosti vzhľadom na veľké množstvo mailov, kedy sa k Vašej správe môžeme dostať neskôr ako je potrebné. Preferovaná komunikácia u chorých detí je vždy telefonická.

  

Požiadavku na  opakovane predpisovaný liek alebo predpis na vakcínu na nepovinné očkovanie je nutné zasielať výlučne cez

e-časenku.

 

E-časenka je t.č. funkčná len pre objednávanie opakovaných receptov, neobjednávajte sa na vyšetrenie cez e-časenku, len telefonicky!

 

Prácu organizujeme tak, aby bol v priestoroch ambulancie minimalizovaný kontakt medzi pacientami. Vstup do priestorov ambulancie by mal byť naďalej len po predchádzajúcej dohode.

 

V prípade, že ste prišli na vyšetrenie bez predchádzajúcej konzultácie, na základe dohovoru s Vami navrhneme ďalší postup, aby nebol ohrozený zdravotný stav Vášho dieťaťa ani detí, ktoré sú v tom čase v našej ambulancii.

 

Pacientov na vyšetrenie – či už pri chorobe alebo na preventívne prehliadky – objednávame telefonicky na presný čas po triedení epidemiologického rizika nasledujúcim spôsobom:

Po krátkom vysvetlení ťažkostí Vám položíme nasledujúce otázky:

1.    Docestovalo Vaše dieťa, Vy alebo iná Vám blízka osoba žijúca v spoločnej domácnosti za ostatných 14 dní z rizikovej krajiny?

2.    Bolo Vaše dieťa, Vy alebo iná Vám blízka osoba v kontakte s osobou s potvrdenou infekciou koronavírusom alebo podozrivou z infekcie koronavírusom v ostatných 14 dňoch?

3. Je Vaše dieťa, Vy alebo iná Vám blízka osoba v karanténe? (nariadenej RÚVZ alebo na základe opatrení vlády SR)

4. Má Vaše dieťa, Vy alebo iná Vám blízka osoba príznaky infekcie dýchacích ciest, u detí do jedného roka hnačka alebo vracanie?

 

Podľa zistených skutočností určíme ďalší postup.

 

Ak nemáte podozrenie na infekciu novým koronavírusom, a dieťa vykazuje mierne príznaky ako je nádcha, vlhký kašeľ, mierna teplota pod 38 stupňov, hnačka – dieťa doma liečte, a volajte len pri zhoršení.

Ak máte dlhotrvajúci problém, ako pobolievanie brucha, kožné problémy  alebo problémy napríklad so stolicou bez akútneho zhoršenia, telefonicky dohodneme ďalší postup vrátane vyšetrenia, ak bude potrebné.

Ak potrebujete lieky,  použite na objednanie e-časenku, podľa možností prosíme len výnimočne telefonovať. Recepty budú vystavované najmä elektronicky. https://www.ecasenka.sk/ambulancie/detail/detskaambulanciamotyliksro-mudrbeatakartousova-lekar

§ Pred preventívnou prehliadkou platí také isté triedenie, ako pri zdravotnej starostlivosti o chorých pacientov. Všetkých rodičov prosíme, ak sa niečo zmení tesne pred plánovanou návštevou v našej ambulancii prípadne v deň jej konania, a vyskytnú sa skutočnosti, uvedené v štyroch vyššie uvedených otázkach, nechoďte s dieťaťom do ambulancie ale ihneď nás kontaktujte.

§ V prípade rodín, kde jeden alebo obaja rodičia patria do skupiny „pendlerov“, t.j. denne dochádzajú do práce do pohraničných oblastí susedných štátov, je k nim pristupované ako k ostatným slovenským občanom – cestovateľská triediaca otázka je považovaná za negatívnu.

§ Vystavujeme všetky potrebné potvrdenia ako pred pandémiou.

Školy dostali presné inštrukcie, aké potvrdenia vyžadovať pri nástupe do školy po chorobe. Napriek tomu niektoré posielajú rodičov k pediatrovi pre vyhlásenia alebo potvrdenia, ktoré nevydávame. Pri chorobe dieťaťa, ak jeho stav vie rodič zvládnuť sám domácou liečbou, stará sa o svoje dieťa doma a pri neprítomnosti kratšej ako 5 pracovných dní podpisuje pri návrate do školy Vyhlásenie o bezinfekčnosti. Pediater nevydáva v tomto prípade Potvrdenie o chorobe ani o zdraví ani o neprítomnosti choroby alebo infekcie. Ak má dieťa príznaky viac ako 5 pracovných dní, alebo vyžaduje dlhšie doliečenie, alebo ak majú rodičia pochybnosti alebo má dieťa závažnejšie príznaky (aj skôr ako po 5 dňoch) – rodičia nás telefonicky kontaktujú a ďalej manažujeme stav podľa zdravotného stavu.

Ak je dieťa v domácom ošetrení viac ako 5 pracovných dní, lekár vydáva Potvrdenie o chorobe. V prípade, že je ochorenie manažované dištančne formou telemedicíny, Potvrdenie o chorobe vydáme aj na základe takýchto konzultácií, ale musia byť zaznačené do zdravotnej dokumentácie. Nemožno prísť po 2 týždňoch, že dieťa ste nechali doma a chcete Potvrdenie o chorobe, pritom ste po 5 dňoch nekontaktovali našu ambulanciu.

Pediater vydáva napr. Potvrdenie o spôsobilosti pred prvým nástupom do MŠ alebo na stredné a vysoké školy (prihlášky), pred výchovnovzdelávacími akciami ako sú školy v prírode alebo plavecké výcviky.

§Od 2.9.2020 je opätovne povinná školská dochádzka pre deti predškolákov a staršie. Nevydávame žiadne Potvrdenia o oslobodení od povinnej školskej dochádzky pre strach z pandémie, zo zdravotných dôvodov ako je oslabená imunita, chronické ochorenie, alebo rizikové faktory u členov spoločnej domácnosti.  Dieťa zostáva v domácom ošetrení pri akútnom ochorení alebo pri zhoršení chronického ochorenia ako v časoch pred pandémiou.

§Nevydávame potvrdenia o výnimke pre nosenie rúšok: podľa aktualizovaného usmernenia hlavného hygienika sú definované len 3 prípady, kedy nemusí dieťa nosiť rúško zo zdravotných dôvodov. Sú to osoby so závažnými poruchami autistického spektra, žiaci so stredne ťažkým a ťažkým mentálnym postihnutím a žiaci so sluchovým postihnutím. Ak dieťa spĺňa výnimky z nosenia rúšok, pri nástupe do školy podpíše zákonný zástupca čestné prehlásenie o dôvode, prečo dieťa nemôže nosiť v škole rúško, zodpovednosť za pravdivosť údajov nesie zákonný zástupca. 

§Školy majú presné pravidlá, ako postupovať v meniacej sa epidemiologickej situácii pri výskyte príznakov u detí. V žiadnom prípade nemajú posielať rodičov s dieťaťom k lekárovi pri prvom výskyte príznakov z dýchacích ciest alebo iných príznakov – lekára máte kontaktovať v prípade, keď potrebujete konzultáciu – závisí to len od zdravotného stavu dieťaťa.

§ OČR vystavujeme v prípade, že je dieťa choré (akútne ochorenie alebo akútne zhoršenie chronického ochorenia) štandardným spôsobom. Ak použijeme telemedicínu, vystavíme ošetrovné aj bez osobnej návštevy ambulancie.

§ V prípade uzatvorenia školy/triedy z rozhodnutia príslušného orgánu resp. riaditeľa školy, majú nárok na pandemickú OČR rodičia detí do veku 10 rokov a 364 dní (a detí do 18 rokov s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom napr. detská obrna, ťažké psychiatrické diagnózy a pod.). Nárok majú aj zákonní zástupcovia, ktorí osobne a celodenne ošetrujú dieťa do dovŕšeného 16. roku veku, ktorého zdravotný stav podľa príslušného primárneho pediatra nevyhnutne vyžaduje celodenné ošetrovanie inou osobou (v rovnakých indikáciách, ako to bolo v prvej vlne pandémie).  Vo všetkých prípadov prerušenia školskej dochádzky nariadením riaditeľa školy, rodič žiada o OČR priamo príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne, nevystavuje ju pediater. Pre deti v predškolskom veku – posledný rok pred nástupom do prvého ročníka základnej školy – platia tie isté podmienky vzhľadom na povinnú predškolskú dochádzku.

§ V prípade detí v MŠ okrem predškolákov, rodičia majú nárok na pandemické OČR, ak dieťa navštevuje triedu v škôlke, ktorá bola uzatvorená z rozhodnutia riaditeľa predškolského zariadenia. Postupujú rovnako ako u školákov. Nárok na pandemickú OČR majú zatiaľ aj oprávnené osoby, ktorých dieťa navštevuje materskú školu (okrem povinnej predškolskej dochádzky) pre obavu z koronavírusu, postupuje sa ako počas prázdnin.

§ Ak bola dieťaťu bez príznakov nariadená karanténa pre podozrenie na infekciu koronavírusom, OČR vystavujeme my – deťom do 10 rokov a 364 dní automaticky (o deťoch do 18 rokov platí uvedené vyššie). U bezpríznakových detí nad 11 rokov musí byť prítomná základná diagnóza, ktorá zakladá potrebu celodennú starostlivosť inou osobou. Prosím kontaktujte nás telefonicky.

Ak sa náhle zhorší zdravotný stav dieťaťa a je po ordinačných hodinách, a máte podozrenie na infekciu COVID-19, volajte 155. Pre všetky ostatné prípady je plne funkčná Ambulantná pohotovostná služba alebo Oddelenie urgentného príjmu v NÚDCH na Kramároch. § Na APS alebo OUP nikdy nechoďte pri podozrení alebo potvrdení ochorenia COVID-19.

Ak máte podozrenie, že Vaše dieťa mohlo byť infikované a má príznaky ochorenia COVID-19, nikdy ho neprivádzajte do ambulancie primárneho pediatra bez dohovoru. Telefonicky lekára kontaktujte, prípadne kontaktujte nepretržitú linku Úradu verejného zdravotníctva alebo regionálnych úradov verejného zdravotníctva, pri zlom stave linku  rýchlej záchrannej pomoci 155.

§ Testovanie na COVID-19 indikuje RUVZ, ústavné zariadenie (nemocnica napr.) alebo ho môže odporučiť aj primárny pediater. V súčasnosti sa už nepodarí v Bratislave dohľadať všetky kontakty pozitívnych osôb, preto ak máte vedomosť, že dieťa bolo s takouto osobou v kontakte po dobu viac ako 15 minút a boli v tesnej blízkosti, trávili čas v jednej miestnosti a hlavne ak táto osoba mala príznaky, a pritom Vás nebude kontaktovať RUVZ, telefonicky nám to oznámte a my zvážime indikáciu testovania. Deti – hlavne deti do 10 rokov - celkovo majú čiastočne odlišnú nákazlivosť aj priebeh ochorenia, preto sú niektoré pravidlá rozdielne od dospelých. V prípade, že má dieťa príznaky a ste si istí, že Vaše dieťa mohlo byť infikované, môžete si požiadať o vystavenie Covid-pasu sami – cez stránku korona.gov.sk alebo cez aplikáciu Moje ezdravie.

§Všetkých Vás žiadame, aby ste nás kontaktovali, ak to budete mať odporúčané RUVZ, a dajte nám vedieť pozitívne aj negatívne výsledky testovania.

Ak máte podozrenie, že Vaše dieťa mohlo byť infikované, zabráňte kontaktu Vášho dieťaťa s inými osobami, nechoďte von a necestujte. Oddeľte svoje dieťa od ostatných členov rodiny, do samostatnej izby, ak je to možné, vyčleňte samostatnú kúpeľňu. Obmedzte tiež kontakt dieťaťa s domácimi zvieratami, pretože nie sú spoľahlivé dáta o prenose vírusu na zvieratá. Podľa možností dbajte, aby dieťa s možnou infekciou nosilo rúško, ak to nie je možné, chráňte pri nevyhnutnom kontakte ostatných členov rodiny rúškom.

Opakovane doma čistite povrchy predmetov alkoholovými roztokmi s obsahom alkoholu najmenej 60% alebo čistiacimi prostriedkami na báze chlóru, tiež hračky a iné predmety, ktoré prichádzajú do styku s deťmi.

Ak má Vaše dieťa príznaky choroby – má teplotu, kašeľ, nádchu, bolesti hrdla, hlavy, nechajte ho v domácom ošetrení po úplné vyzdravenie. Nepoužívajte lieky – hlavne antibiotiká – bez odporúčania pediatra. Ak Vaše dieťa kašle alebo kýcha, naučte ho zakrývať si ústa papierovou vreckovkou alebo schovať si nos a ústa do ramena alebo lakťovej jamky (nezakrývať si ruky a nos dlaňou).

Ak ste Vy, rodičia, chorí s príznakmi chrípke-podobnej infekcie, noste doma rúško na tvár. Po použití opatrne zahoďte rúško do uzatvorenej smetnej nádoby.

Umývajte sebe i dieťaťu často ruky mydlom a teplou vodou po dobu najmenej 20 sekúnd, prípadne používajte dezinfekčný gél s minimálnym obsahom 60% alkoholu. Nechytajte si neumytými rukami svoj nos, ústa a oči, a podobne učte svoje deti. Vyhýbajte sa zdieľaniu riadu, pohárov, šálok, príboru, uterákov a posteľnej bielizne s ostatnými členmi domácnosti a so zvieratami.

  

 

Ďakujeme za Vašu príkladnú spoluprácu od začiatku tohto ťažkého obdobia!

 

 

 

 

Oznam o vyvolávacom systéme

e-Časenka

E-časenka je pre situáciu s pandémiou t.č. funkčná len pre objednávanie receptov, neobjednávajte sa na vyšetrenie cez e-časenku. Objednáva sa len telefonicky!

 

O vystavenie receptu je možné požiadať len online cez objednanie receptov na e-časenke, výnimočne telefonicky. Telefonické požiadavky o vypísanie opakovaných receptov zahlcuje a neúmerne zdržuje komunikačný kanál s ambulanciou, ktorý by mal slúžiť na konzultáciu akútnych stavov. Zároveň je veľké riziko chybovosti údajov.

 

Poplatky, ktoré sú účtované za niektoré služby v tomto systéme, slúžia na uhradenie prevádzkových nákladov, viac ako 80% ide vlastníkovi a správcovi programu a telekomunikačnému operátorovi, žiadnu z týchto služieb neprepláca poisťovňa, prvotná nemalá investícia do systému bola plne z prostriedkov ambulancie. 

 

Ako ste mali možnosť už počuť, primárna pediatria je pred kolapsom, už v najbližšom období bude chýbať na Slovensku tretina pediatrov - ak by zajtra do dôchodku odišli všetci pediatri nad 64 rokov - teda dôchodcovia - ostalo by 500tisíc slovenských detí bez pediatra! Naša odborná spoločnosť na to upozorňuje už roky, celé desaťročie bez odozvy, teraz tesne pred katastrofou sa niečo hýbe - ale medzeru 10 rokov nikto nevie zaplátať skôr ako o 10 rokov!! Určite nie za terajších podmienok, kedy je práca primárneho pediatra neatraktívna, je náročná a je o ňu nízky záujem - tento rok skončia vzdelávanie presne 2 rezidenti! K tomu všetkému pandémia so svojimi hrozbami.

Všetci, ktorí túto prácu robíme najlepšie ako vieme a so srdcom, pracujeme na hrane našich fyzických a psychických síl. Preto bez spolupráce našich pacientov bude situácia naozaj katastrofálna už zajtra.

Môžeme alebo odmietať prijímať novorodencov alebo deti mimo rajóna a po odchádzajúcich starých kolegoch, alebo sa minimalizujú návštevy lekára v nezávažných stavoch, "pre istotu", kvôli ospravedlnenkám, a rodičia sa budú riadiť pravidlami a odporúčaniami. Na Slovensku bola pred pandémiou neuveriteľná - až dvojnásobná - návštevnosť primárnych lekárov oproti ostatnému vyspelému svetu. Nikde vo svete nie je možné počítať s okamžitou dostupnosťou vyšetrenia u pediatra v prvý deň príznakov (okrem závažných príznakov samozrejme). Počas posledných mesiacov s naplno ukázalo, že je treba zvažovať možnosti domácej liečby, na vyšetrenie sa objednať pri nelepšení príznakov alebo pri výraznom zhoršení stavu.

 

Jedine spoločným úsilím bude naša ambulancia, ktorú pre Vás s láskou budujeme, dlhodobo udržateľná a funkčná.

 

MUDr. Beata Kartousová  

Detská ambulancia Motýlik

V Bratislave, 22.10.2019

 

  

POZOR, rodičia detí do 3 rokov veku!!

 

Dotazníky k vyšetreniu psychomotorického vývoja

 

 

V spolupráci s odbornou spoločnosťou primárnej pediatrie (Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti SSPPS) bol prijatý Štandardný postup pri vyšetrení psychomotorického vývoja dieťaťa. Vývin dieťaťa posudzuje lekár pri preventívnych prehliadkach (poradniach) na základe vyšetrenia a informácií od rodičov. Tie sa teraz zbierajú a vyhodnocujú štandardizovaným spôsobom. 

 

Rodičia vypĺňajú dotazník a ten je automaticky elektronicky doručovaný ošetrujúcemu primárnemu pediatrovi.

 

Prosím všetkých rodičov, aby v dostatočnom predstihu (cca 3-7 dní) pred každou plánovanou preventívnou prehliadkou (poradňou) vyplnili online dotazník podľa inštrukcií na nižšie uvedenej stránke:

 

https://www.zdraviedietata.sk/

 

Postup je jednoduchý, všetko potrebné nájdete na stránke.

V prípade neistoty s odpoveďou na niektoré otázky Vám poradia sestričky v deň poradne alebo lekár počas vyšetrenia. 

 

 

 

 


Detská ambulancia Motýlik sa presťahovala do nových priestorov

Bakošova 3 v Lamači

nebytový priestov v bytovom dome "dvojičky" 

v pôvodných ordinačných hodinách

 

telefónne číslo: 0918 957 636 

 

od 26.9.2019 je v prevádzke

nový vyvolávací systém e-Časenka

 

 

s pozdravom

Beata Kartousová