Ambulancia > Cenník

Cenník - skrátený

A. Prehliadky a lekársky posudok

výsledok posúdenia zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti (na základe platných zákonných noriem)

1. o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla (Z02.4) 25 €
2. o zdravotnej spôsobilosti pre držanie a nosenie zbraní, zbrojného pasu (Z02.7) 30 €
3. o zdravotnej spôsobilosti pre zaradenie do predškolského zariadenia (Z02.0) 4 €
4. o zdravotnej spôsobilosti pre štúdium na strednej a vysokej škole (Z02.0) 4 €
5. o zdravotnej spôsobilosti do tábora, školy v prírode,  kurzy plávnania  (Z02.8) 4 €
6. o zdravotnej spôsobilosti ku štúdia  na športovej škole (Z02.0) 10 €
7. o zdravotnej spôsobilosti pre brigády, šport, tanec (Z02.8) 5 €
8. o zdravotnej spôsobilosti pred nástupom na špecializačný kurz (Z02.8) 10 €
9. o zdravotnej spôsobilosti pred štúdiom, prácou v zahraničí (Z02.8) 20 €
10. o zdravotnej spôsobilosti študentov a pracovníkov, vykonávajúcich epidemiologicky závažné činnosti  - vystavenie zdravotného preukazu (Z02.7) 6 €

B. Výkony pre zamestnávateľa, posudzovanie spôsobilosti na prácu

(na základe platných zákonných noriem)

11. vstupná preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania (Z02.1)    15 €
12. výstupná preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania (Z02.8) 15 €
13. mimoriadna preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania (Z02.8) 10 €
14. posúdenie spôsobilosti na prácu na žiadosť zamestnávateľa alebo pacienta (Z02.8) 15 

C. Výkony na žiadosť pacienta alebo zákonného zástupcu

15. komplexné vyšetrenie pred aplikáciou očkovacej látky, nehradenej zo zdravotného poistenia, pred cestou do zahraničia, a podobne (Z02.8)

5 €
16. nepovinné očkovanie, očkovanie na vlastnú žiadosť (Z02.8) 5 €
17. odber krvi alebo iného biologického materiálu na vlastnú žiadosť (Z02.8)  5 €
18. klinické vyšetrenie na alkohol a návykové látky (Z04.0) 10 €
19. vyšetrenie bez dohody o poskytovaní zdra. starostlivosti na vlastnú žiadosť 15 
20. vyšetrenie bez poistenia (Z02.9) 25 €
21. vyšetrenie bez poistenia v cudzom jazyku (Z02.9)  30 €
22. vyšetrenie CRP, hemoglobínu, glukózy  - z kapilárnej krvi
23. vyšetrenie streptokokovým testom na počkanie na vlastnú žiadosť 5€
24. vyšetrenie moču fotometricky 3 €
25. preventívna prehliadka na vlastnú žiadosť mimo časového intervalu (Z02.8) 15 €
26. konzultácia/vyšetrenie na vlastnú žiadosť mimo ordinačných hodín  10 
27. konzultácia prostredníctvom elektornických médií

D.  Administratívne výkony

28. vystavenie potvrdenia o chorobe dieťaťa alebo žiaka

0,50 

29. vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave pre rôzne účely (Z02.7)

5 €
30. potvrdenie na dočasné vyradenie z kolektívneho zariadenia (Z02.7) 2 €
31. vyjadrenie k odkladu začiatku plnenia/predčasnému začatia povinnej školskej dochádzky
32. odporúčanie na oslobodenie alebo čiastočné oslob. žiaka z vyučovania niektorého predmetu (Z02.8) 3 €
33. iné potvrdenia pre školské zariadenia (Z02.8) 3 €
34. výpis zo zdravotnej dokumentácia na vlastnú žiadosť pacienta (Z02.8) 5,98 €
35. vystavenie náhradných hlásení, tlačív PN pri strate, storne PN, Pri strate receptu (Z02.8) 3 €
36. vystavenie opakovaného výmenného lístka alebo receptu pri strate alebo neplatnosti pre časové premeškanie (Z02.8) 2 €
37. vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne a správne konanie - na žiadosť občana (Z02.8) 10 €
38. potvrdenie o pracovnej neschopnosti pre nezamestnaných občanov (Z02.7) 1 €
39. vystavenie potvrdenia/výpisu z dokumentácie   v cudzom jazyku (Z02.7) 20 €
40. vystavenie očkovacieho preukazu/ duplikácie pri strate (Z02.7) 2 €
41. vystavenie medzinárodného očkovacieho preukazu (Z02.7) 5 €
42. vystavenie lekárskej správy do 24 hodín od požiadania (Z02.7) +5 €

 

E. Výkony pre komerčné poisťovne

37. správa o zdravotnom stave na cielené otázky poisťovne (Z02.6)

15 €
38. vystavenie formuláru „Oznámenie poistnej udalosti“ (Z02.7) 15 €
39. bodové ohodnotenie úrazu a iné tlačivá - podľa rozsahu (Z02.7) 15 €
XXXXXX